Blog post

My home | Badkamer renovatie

7 augustus 2020

Yes! Onze badkamer wordt as we speak gerenoveerd. Dit is één van de laatste grote klussen in ons huis. Wat een gedoe, maar het wordt vast heel gaaf!

Oude-badkamer---Live-love-interior

Het renoveren van de woonkamer, de toilet, de voor- en achtertuin… Ik dacht dat we al heel wat hadden meegemaakt, maar de verbouwing van de badkamer is toch best wel een dingetje. Hoe verwend zijn we tegenwoordig met een douche.

Toen we dit huis op Funda bekeken, was mijn grootste bezwaar de badkamer. We waren een nieuwe, moderne badkamer gewend, de badkamer in dit huis was oud. Weliswaar niet met groene tegeltjes (gelukkig maar!!!), maar gewoon oud. Eentje met een log en lomp badmeubel, een ouderwetse opstaande douchebak en een grijs toilet. Toch zijn we bij dit huis gaan kijken, en waren we eigenlijk meteen verkocht!

Omdat de badkamer bij nader inzien nog voldeed en eigenlijk niet heel erg vreselijk was, besloten we om eerst allerlei andere klussen aan te pakken en zelfs nog op vakantie naar Amerika te gaan. Maar dit jaar, gaat het toch gebeuren… de renovatie van de badkamer.

Badkamer gesloopt - Live Love interior

Complete renovatie

Wat we gaan doen? Kort gezegd… de hele badkamer gaat eruit en wordt vernieuwd. Sterker nog, de badkamer wordt vergroot door een stuk loze gang bij de badkamer te trekken. We hebben besloten deze klus niet volledig zelf aan te pakken, maar het door een goed aangeschreven bouw- en onderhoudsbedrijf te laten uitvoeren. Het slopen hebben we zelf gedaan. Zo heeft Patrick de afgelopen maand deel voor deel de badkamer gesloopt. Omdat je de douche en toilet nodig hebt, heeft hij dit op het laatste moment gesloopt. Zo konden we nog zo lang mogelijk douchen en boven van de toilet gebruik maken. Een tip wat mij betreft, omdat je niet in één keer een complete badkamer hoeft te slopen. Nadeel is dat je langere tijd in de troep zit.

Met het bouw- en onderhoudsbedrijf hebben we afgesproken dat hij de rest doet, ofwel het voorbereiden en verleggen van het leidingwerk, de uitbreiding van de badkamer, het opbouwen en afmaken van de badkamer. En daar is hij as we speak mee begonnen!

Online shoppen is het nieuwe winkelen

Ook hebben we zelf voor de spullen gezorgd. Denk aan de tegels, badmeubel, douchecabine tot aan de stopcontacten en verlichting. Vele uren hebben we online doorgebracht, op zoek naar inspiratie qua look & feel, bijpassende tegels tot waar je het beste de douchecabine en wasmeubel kon kopen. We konden ook niet anders, aangezien we in Nederland in lockdown waren. Het gaat niet altijd goed, moet ik je eerlijk bekennen. Zo hebben we een hele lading aan samples qua tegels voor bij het badmeubel moeten bestellen, voordat we tevreden over de kwaliteit waren. Ook hebben we een douchebak moeten retourneren, omdat het qua kleur niet bij de rest paste. Maar goed, dat is het risico dat je loopt als je online dingen koopt. Tegenwoordig hebben veel webshops goede retourregelingen. Over het algemeen kan je veel geld besparen door verschillende webshops te bekijken…

Badkamer-tekening---Live-love-interior

Badkamer-tekening---Live-love-interior

Hoe gaat de badkamer eruit zien?

Wie mij al langer volgt, weet dat ik van de Scandinavische woonstijl houd: veel wit, grijs en hout. Niet heel verrassend is dat de nieuwe badkamer ook in deze sfeer wordt. Het wordt dus een lichte, doch moderne badkamer.

 • Helemaal fan ben ik van kranen uit de muur. In onze nieuwe badkamer komen de kranen van onze badmeubel uit de muur. Zo ook voor de douche.
 • Hip zijn badkamers met zwarte accenten. Dit wilden we ook graag in onze nieuwe badkamer. De kranen in de badkamer zijn daarom zwart, de spiegel is zwart, het douchescherm heeft zwarte profielen, et cetera.
 • Als badmeubel hebben we een meubel met twee wasbakken in een houtlook gekozen. Dit om het wit, grijs en zwart te breken en het een warme look te geven.
 • Voor vloertegels hebben we gekozen voor tegels in een grijs betonnen look.
 • In het douchegedeelte krijgen we lichte, marmeren wandtegels.
 • Niet alles wordt betegeld. Delen van de badkamer wordt wit gestukt.

Voor nu is bovenstaand allemaal nog ideeën. Het duurt nog even voordat het de werkelijkheid is… Yes or no? Vind je het leuk als ik je op de hoogte houd van de stand van zaken?

Volg me op Instagram, Facebook & Pinterest!

+++++

Yes! Our bathroom is being renovated. This is one of the last big jobs in our house. What a hassle, but it’s going to be very cool!

Renovating the living room, the toilet, the front and back garden … I thought we had already experienced a lot, but the renovation of the bathroom is quite a thing. How spoiled we are with a shower these days.

When we viewed this house on the internet, my biggest objection was the bathroom. We were used to a new modern bathroom, the bathroom in this house was old. Not with green tiles (fortunately !!!), but just old. One with a heavy and bulky bathroom furniture, an old-fashioned upright shower tray and a gray toilet. Nevertheless, we went to see this house, and we were immediately in love!

Because the bathroom was still satisfactory on closer inspection and was actually not very terrible, we decided to first tackle all kinds of other jobs and even go on holiday to America. But this year, it is going to happen… the renovation of the bathroom.

Complete renovation

What we will do? In short … the entire bathroom will be demolished and is going to be renewed. In fact, the bathroom is enlarged by pulling a piece of an empty corridor near the bathroom. We have decided not to tackle this job completely ourselves, but to have it carried out by a well-regarded construction and maintenance company. We did the demolition ourselves. For example, Patrick demolished the bathroom part by part in the past month. Since you need the shower and toilet, he demolished this at the last minute. This allowed us to shower for as long as possible and use the toilet upstairs. A tip for you, because you don’t have to demolish a complete bathroom in one go. The disadvantage is that you are in a mess for a long time.

We have agreed with the construction and maintenance company that he will do the rest; preparing and installing the piping, expanding the bathroom, building and finishing the bathroom. And that’s where we are as we speak!

Online shopping is the new shopping

We also took care of the furniture ourselves. Think of the tiles, bathroom furniture, shower cabin to the sockets and lighting. We spent many hours online, looking for inspiration in look & feel, matching tiles to where you could best buy the shower cubicle and washbasin. We had no other choice, since we were in lockdown in the Netherlands. It’s not always going well, I must confess to you honestly. For example, we had to order a whole load of samples in terms of tiles for the bathroom furniture before we were satisfied with the quality. We also had to return a shower tray, because it didn’t match the rest in terms of color. Anyway, that’s the risk of buying things online. Nowadays many webshops have good return arrangements. In general, you can save a lot of money by looking at different webshops …

What will the bathroom look like?

Anyone who has been following me for a long time knows that I love the Scandinavian living style: lots of white, gray and wood. Not surprisingly, the new bathroom will also be in this atmosphere. So it will be a light, yet modern bathroom.

 • I’m a big fan of faucets from the wall. In our new bathroom, the taps of our bathroom furniture come out of the wall. Similarly for the shower.
 • Bathrooms with black accents are super modern. We also wanted this in our new bathroom. The taps in the bathroom are therefore black, the mirror is black, the shower screen has black profiles, et cetera.
 • As bathroom furniture, we have chosen a furniture with two washbasins in a wood look. This to break the white, gray and black and give the bathroom a warm look.
 • For floor tiles, we opted for tiles in a gray concrete look.
 • In the shower area we get light marble wall tiles.
 • Not everything is tiled. Parts of the bathroom are plastered white.

For now, the above is all still ideas. It will take a while before it becomes reality …
Yes or no? Would you like me to keep you informed about the current state of our bathroom?

Follow me on Instagram, Facebook & Pinterest!

* De headerafbeelding is een afbeelding van Binnen.bij.buitenhuis.

Geef een reactie

Previous Post Next Post