Blog post

Tips om zelf de tuin op te knappen

2 maart 2022

Het opknappen van de voortuin stond al een tijdje op onze verlanglijst. Maar hoe je dit? En hoe houd je het betaalbaar? Hier lees je mijn tips!

De voortuin was bij ons echt het ondergeschoven kindje. Twee jaar geleden hebben we de bestaande voortuin wat leuker proberen te maken. Maar echt goed gelukt was het niet. Na de verbouwing van onze benedenverdieping, de achtertuin en vorig jaar de badkamer, is het hoog tijd om de voortuin een make-over te geven.

De kosten van het opknappen van de tuin kunnen flink oplopen. Ook hadden we zelf allerlei ideeën voor het tuinontwerp. Dus waarom doen we het niet zelf? And so we did!

Tips-om-zelf-de-tuin-op-te-knappen---Live-love-interior

Planten op de foto vlnr: Hortensia Strong Annabelle – Maagdenpalm – Zegge – Haagbeuk


Hierbij een aantal tips om zelf je tuin op te knappen:

1. Maak van tevoren zelf een tuinontwerp.

Op Pinterest vind je veel inspiratie voor je ontwerp. Of loop een rondje door de buurt. Mogelijk hebben één van de buren jouw droomvoortuin. Laat je inspireren!

In onze nieuwe voortuin zijn we voor een hippe, moderne look gegaan. We hebben de tuin in vakken verdeeld, met in het midden een grote cortent stalen bak met een boom als eyecatcher. Ieder vak heeft zijn eigen beplanting, van bloeiende planten tot siergrassen.

2. Check je oude tuin!

Mogelijk kun je bepaalde dingen uit de bestaande tuin hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde planten, bestrating, et cetera. Zo stond in onze oude tuin een grote Japanse esdoorn die we wilden bewaren. En de bestrating van het looppad moest intact blijven. Daarnaast had de voortuin een aantal oude grote struiken en was de bodem één wortelbende. In plaats van met de hand te spitten, hebben we ervoor gekozen om voor een klein bedrag dit machinaal te laten doen. Zo begonnen we weer met een schone lei! Weliswaar waren hier wat kosten aan verbonden, maar het was het waard.

3. Bepaal het kleurenschema en de materialen van de tuin.

Als een aantal elementen in de voortuin een bepaalde kleur heeft, oogt het direct als een geheel. Ditzelfde geldt ook voor de materialen die je in je tuin gebruikt. Dit is echt een must! Zo moest de oude Japanse esdoorn de centerpiece van onze tuin worden. Om dit extra te benadrukken wilden we de boom in een bak plaatsen. In plaats van een bak van stenen blokken te maken, hebben we hier een cortent stalen bak gebruikt. Dit is helemaal van deze tijd! Ook hebben we hetzelfde cortent staal gebruikt als afscheiding van de diverse vakken in de tuin.

4. Kies voor sfeervolle verlichting!

Deze tip geeft je voortuin echt sfeer en uitstraling. Zo hebben wij de centerpiece van onze voortuin – de Japanse esdoorn in de cortent stalenbak – uitgelicht. Daarnaast hebben we een aantal grondlampen langs het looppad geplaatst. Ook leuk zijn die superhippe peertjes die je nu tegenwoordig overal ziet. Hang deze langs de dakgoot of tussen een aantal bomen!

Tips-om-zelf-de-tuin-op-te-knappen---Live-love-interior

Planten op de foto van boven naar beneden: Lampepoetsersgras – Vuurpijl – Japanse Esdoorn – Blauw siergras


5. Zet in je voortuin een bankje of kleine bistroset neer.

Heb je nog een oud bankje of iets dergelijks, knap deze dan op door het een likje verf in een opvallende kleur te geven. Ook al zit je er niet, het ziet er wel uitnodigend uit. Hello eye-catcher!

6. Maak de bestrating schoon!

Bestrating of het terras reinigen kan een enorm verschil maken. Laat je de bestrating liggen, dan moet je deze echt schoonmaken!

Tips-om-zelf-de-tuin-op-te-knappen---Live-love-interior

7. Een onderhoudsarme tuin, wie wilt dit niet?

Helaas een tuin helemaal onderhoudsvrij maken gaat niet lukken, maar de volgende tips helpen je dit zoveel mogelijk te doen. Allereerst ga voor vaste planten, deze blijven meer dan één jaar staan. Je hoeft dus niet jaarlijks nieuwe planten te poten. Voorbeelden van onderhoudsvriendelijke planten zijn Margrieten, Geraniums en Lavendel. Deze planten zorgen trouwens meteen voor kleur in je tuin! Win, win, toch? Ben jij meer van een strakke en moderne tuin? Ga dan voor siergrassen. Siergrassen hebben weinig onderhoud nodig. Onkruid is vaak één van de grootste boosdoeners als het om onderhoud gaat… een tip om zo min mogelijk onkruid te hoeven wieden, is het gebruik van bodembedekkers. Dit kan in de vorm van planten zoals maagdenpalm en kattenkruid tot grind, schelpen of schors. Gebruik je dit laatste, leg dan eerst een antiworteldoek neer.

Tips-om-zelf-de-tuin-op-te-knappen---Live-love-interior

8. Laatste tip: tijdig onderhoud

Snoei, plant en onderhoud je tuin op tijd. Dan blijft het mooi en loopt het niet uit de hand.

Dit zijn mijn tips. Heb jij plannen om binnenkort aan de slag in jouw tuin te gaan?

Volg mij ook op Instagram, Facebook en Pinterest!

+++++

Renovating the front yard had been on our wish list for a while. But what to do? And to keep it affordable? Below you find my tips!

The front garden was really neglected by us. Two years ago we tried to make the existing front garden a bit more fun. But it didn’t really work out well. After the renovation of our ground floor, the backyard and last year the bathroom, it was time to give the front garden a makeover.

The costs of renovating the garden can be quite high. We also had all kinds of ideas for the garden design. So why don’t we do it ourselves? And so we did!

Here are a few tips to renovate your garden:

1. Make your own garden design in advance.

You can find a lot of inspiration for your design on Pinterest. Or take a walk around the neighborhood. One of the neighbors may have your dream front yard. So get inspired!

In our new front yard we went for a hip, modern look. We have divided the garden into sections, with a large cortent steel box in the middle with a tree as an eye-catcher. Each section has its own planting, from flowering plants to grasses.

2. Check your old garden!

You may be able to reuse certain things from the existing garden. Think of certain plants, pavement, et cetera. For example, in our old garden there was a large Japanese maple that we wanted to keep. And the pavement of the walkway had to remain intact. In addition, the front garden had a number of old large shrubs and the soil was completely filled of roots. Instead of digging by hand, we chose to have this done by machine for a small fee. So we started with a clean slate! Okay, there was some cost involved, but it was worth it.

3. Determine the color scheme and materials of the garden.

If a number of elements in your garden have a certain color, it immediately looks like it belongs together. The same goes for the materials you use in your garden. This is really a must! For example, the old Japanese maple had to become the centerpiece of our garden. To emphasize this, we wanted to place the tree in a box. Instead of making a box of stone blocks, we used a cortent steel box here. This is completely of this time! We also used the same cortent steel to separate the various compartments in the garden.

4. Opt for atmospheric lighting!

This tip really gives your front garden atmosphere. For example, we have highlighted the centerpiece of our front garden – the Japanese maple in the cortent steel box. In addition, we have placed a number of ground lamps along the walkway. 

5. Place a bench or small bistro set in your front yard.

If you have an old bench or something similar, renovate it by painting it in a striking color. Even if you don’t sit there, it does look inviting. Hello eye catcher!

6. Clean the pavement!

Cleaning the pavement or the patio can make a huge difference. If you keep the pavement, you really have to clean it!

7. A low-maintenance garden, who doesn’t want this?

Unfortunately, making a garden completely maintenance-free isn’t possible, but the following tips will help you do this as much as possible. First of all, go for perennials, they will last for more than one year. So you don’t have to plant new plants every year. Examples of easy-care plants are daisies, geraniums and lavender. These plants will immediately add color to your garden! Win, win, right? Are you more fan of a sleek and modern garden? Then go for grasses. Grasses require little maintenance. Weeds are often one of the biggest culprits when it comes to maintenance… a tip to minimize weeds is to use ground covers. This can be in the form of plants such as periwinkle and catnip, but also gravel, shells or bark. If you use the last items, first lay down an anti-root cloth.

8. Last Tip: Timely Maintenance

Maintain your garden on time. It will stay nice and it doesn’t get out of hand.

These are my tips. Do you have plans to get started in your garden soon?

Follow me on Instagram, Facebook &  Pinterest!

Geef een reactie

Previous Post Next Post